سبد خرید شما خالی می باشد.
سبد خرید0

هدف طراحی باغهای درمانی، ایجاد محیطی خاص به منظور ارتقاء تندرستی از طریق انجام فعالیتهای درمانی است. این باغها ارتقادهنده هر سه بعد جسمی، روانی و اجتماعی تندرستی هستند؛

بر این اساس باغهای درمانی به چهار دسته تقسیم می شوند:

باغهای مدیتیشن متمرکز بر بهبود روح و روان،

باغهای شفابخش متمرکز بر به دست آوردن مجدد تندرستی به وسیله تجربه حسی طبیعت،

باغهای ترمیمی متمرکز بر بهبود تندرستی اجتماعی

باغهای تواناسازی متمرکز بر ارتقاء تندرستی جسمانی؛

نوشتن دیدگاه